Categorías

Inicio

Política de privacidad del sitio web www.folkrowka.pl

1.      Información general

Esta Política de privacidad establece las reglas para el procesamiento y la protección de los datos personales proporcionados por los Usuarios con el fin de cumplir adecuadamente los contratos celebrados en la tienda en línea a través del siguiente sitio web: www.folkrowka.pl. Lo que significa que estos datos son necesarios en particular para:

-    registrarse en el sitio web;

-    celebrar el contrato;

-    liquidar las cuentas;

-    entregar el pedido solicitado por el usuario;

-    usar por parte del Usuario de todos los derechos del consumidor (por ejemplo, desistimiento del contrato, garantía).

2.    El responsable de tratamiento de datos personales contenidos en el sitio web es BaMax, Barbara Danek, con sede en c/ Brzozowa 7A/10, 52-200 Wysoka, NIF 6111016289, REGON 020761901.

3.    Por motivos de seguridad de los datos que se nos han confiado, hemos desarrollado procedimientos internos y recomendaciones para evitar el acceso no autorizado a los datos. Controlamos su desempeño y verificamos constantemente el cumplimiento de las leyes legales relevantes: la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Provisión de Servicios Electrónicos, así como todos los tipos de actos ejecutivos y leyes de la legislación comunitaria.

4.    Los datos personales son tratados con el consentimiento expresado por el Usuario y en los casos cuando la ley le autoriza al Responsable a tratar los datos personales sobre la base de la ley o a implementar el contrato celebrado entre las partes.

5.    El sitio web obtiene información sobre los usuarios y sus comportamientos de la siguiente manera:

a)     a través de la información ingresada voluntariamente en formularios.

b)    recogiendo "cookies".

6.    El sitio web recoge información voluntariamente proporcionada por el usuario.

7.    Los datos proporcionados en el formulario se procesan para el propósito resultante de la función de un formulario específico, por ejemplo, para procesar la información de contacto.

8.    Los datos personales dejados en el sitio no se venderán ni revelarán a terceros, de conformidad con las disposiciones de la Ley de protección de datos personales.

9.    La persona física tiene acceso a los datos contenidos en el formulario. Esta persona también tiene el derecho de modificar y dejar de procesar sus datos en cualquier momento.

10. Nos reservamos el derecho de cambiar la política de privacidad del sitio web, que puede verse afectada por el desarrollo de la tecnología de Internet, posibles cambios en la legislación en materia de protección de datos personales y el desarrollo de nuestro sitio web. Le informaremos de cualquier cambio de forma visible y comprensible.

11. El sitio web puede incluir enlaces a otros sitios web. Dichos sitios web operan independientemente del sitio web y de ninguna manera son supervisados por el sitio web www.folkrowka.pl Estos sitios web pueden tener sus propias políticas y regulaciones de privacidad, que recomendamos leer.

Si tiene alguna duda sobre alguna de las disposiciones de esta política de privacidad, estamos disponibles: nuestros datos se encuentran en la pestaña – CONTACTO.

Polityka prywatności serwisu www.folkrowka.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.folkrowka.pl. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Serwisie;

- zawarcia umowy;

- dokonania rozliczeń;

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru;

- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma BaMax, Barbara Danek, z siedzibą przy ul. Brzozowa 7A/10, 52-200 Wysoka, NIP 6111016289, REGON 020761901.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.folkrowka.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.