Catégories

Accueil

 

Politique de confidentialité du site www.folkrowka.pl

 

1.    Informations générales

La présente politique de confidentialité détermine les principes de traitement et de protection des données à caractère personnel transmises par les Utilisateurs en vue de réaliser correctement les contrats conclus par l'intermédiaire du site de la boutique en-ligne www.folkrowka.pl. Ces données sont nécessaires notamment pour :

- s'enregistrer sur le Site ;

- conclure un contrat ;

- effectuer un paiement ;

- faire livrer le produit commandé par l'Utilisateur ;

- profiter de tous les droits du consommateur (tels que le droit de rétraction, garantie).

 

2. L'entité responsable du traitement de vos données à caractère personnel utilisées sur le site est la société BaMax, Barbara Danek, ayant son siège à l'adresse : ul. Brzozowa 7A/10, 52-200 Wysoka, NIP 6111016289, REGON 020761901.

 

3. Pour assurer la sécurité des données qui nous sont confiées, nous avons élaboré les procédures et instructions internes visant à empêcher l'accès des personnes non autorisées aux données personnelles. Nous en contrôlons la réalisation et vérifions leur conformité avec des actes réglementaires pertinents - la loi sur la protection des données à caractère personnel, la loi relative aux services fournis par voie électronique ainsi qu'avec tout acte d'exécution et tout acte communautaire.

 

4. Les données à caractère personnel sont traitées sur la base de l'accord exprimé par l'Utilisateur et lorsque les dispositions légales autorisent le Responsable à traiter ces données en vertu des dispositions légales ou afin de réaliser le contrat conclu entre les parties.

 

5. Le Site obtient les informations sur les utilisateurs et leur comportement de manières suivantes :

a)     grâce à des informations saisies volontairement dans les formulaires

b)    grâce à la collecte de cookies.

 

6. Le Site collecte les informations transmises volontairement par l'utilisateur.

 

7. Les données saisies dans le formulaire sont traitées dans un but résultant de la fonction du formulaire donné, p.ex. afin de réaliser le service de contact d'information.

 

8. Les données à caractère personnel laissées sur le Site ne seront vendues ni mises à la disposition des tiers, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des données à caractère personnel.

 

9. La personne physique saisissant des données dans un formulaire a le droit d'accès à ces données. Cette personne a également le droit de modifier et d'arrêter le traitement de ses données à tout moment.

 

10. Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications dans la politique de confidentialité qui peuvent être entraînées par le développement de la technologie d'Internet, des modifications éventuelles de la législation concernant la protection des données à caractère personnel ainsi que l'évolution de notre site. Toute modification sera communiquée à l'Utilisateur de manière visible et claire.

 

11. Ce Site peut contenir des liens vers d'autres sites. Les sites en question fonctionnent de façon indépendante et ne sont d'aucune façon contrôlés par le site www.flkrowka.pl. Ces sites peuvent avoir leur propre politique de confidentialité et conditions de vente que nous recommandons de lire.

 

En cas de doute sur quelque texte que ce soit de la présente politique de confidentialité, veuillez nous contacter - nos coordonnées se trouvent dans l'onglet CONTACT.

 

Polityka prywatności serwisu www.folkrowka.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.folkrowka.pl. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Serwisie;

- zawarcia umowy;

- dokonania rozliczeń;

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru;

- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma BaMax, Barbara Danek, z siedzibą przy ul. Brzozowa 7A/10, 52-200 Wysoka, NIP 6111016289, REGON 020761901.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.folkrowka.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.